I. Ogólne informacje o sklepie.

1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem www.woloszanski.pl, prowadzony jest przez Wołoszański Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 15/17 [zwanym dalej „Wydawnictwem”], KRS Sąd Rejonowy m.st. Warszawy XII Wydz.Gospodarczy, nr rej. 0000176914, nr NIP 522-000-16-88, nr REGON 002163137.
2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
3. Dane kontaktowe:
Wołoszański Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
tel./fax. 22 862 53 71

II. Rejestracja.

1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie.
2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i dostarczymy zamówione towary pod wskazany przez Państwa adres.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.
5. Uwaga! Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji, po kliknięciu przycisku „Dane osobowe”.


III. Zasady zakupów i płatności.

1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie www.woloszanski.pl i następnie zdecydować się na zakup.
3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na zakładkę „Zobacz koszyk”.
5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie www.woloszanski.pl – staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawieracie Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów.
7. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe. Następnie potwierdzacie Państwo fakt zapoznania się z Regulaminem Sklepu i jego akceptację.
8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia.
9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew.
10. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Państwem.


IV. Koszty wysyłki.

1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
Koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.
2. W przypadku dostawy poza granicami Polski:
Wydawnictwo obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.

V. Terminy dostawy.

1. Książki i inne towary dostarczane są przez Pocztę Polską w ciągu około 7 dni roboczych.
2. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
Wołoszański Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
z dopiskiem: „Zwrot”
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Państwu towaru. 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
d) dostarczania prasy.
5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Sklepowi. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.
6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi.
7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

VII. Reklamacje.

1. Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
Wołoszański Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17
01-279 Warszawa
z dopiskiem: „Reklamacja”
2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
3. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru.
5. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Państwa reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.

VIII. Ochrona danych osobowych.

1. Rejestrując się na stronie WWW Wydawnictwa lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
3. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „Dane osobowe” w panelu użytkownika lub możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez e-mail.

IX. Ochrona praw autorskich.

1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału IV – „Potwierdzenie informacji przez Wydawnictwo” i VII – „Prawo odstąpienia od umowy”. nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.